Đáp ứng nhu cầu: Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn phục vụ cho các mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển trong nước.

Điều kiện vay vốn

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

 • Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 • Có phương án sử dụng vốn khả thi:
  • + Có vốn tự có tham gia phương án, dự án
  • + Có mục đích sử dụng vốn cụ thể, rõ ràng.
 • Có khả năng tài chính để trả nợ, bao gồm: Khả năng về vốn, tài sản và các nguồn tài chính -hợp pháp khác của khách hàng.

Tiện ích

 • Đồng tiền cho vay: VNĐ.
 • Mức cho vay: Tùy thuộc nhu cầu vay vốn của khách hàng, khả năng trả nợ của khách hàng, loại TSBĐ, giá trị TSBĐ…
 • Thời hạn cho vay: Căn cứ vào chu kỳ hoạt động kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay để thỏa thuận về thời hạn cho vay.
 • Phương thức cho vay đa dạng: từng lần, hạn mức.

Lãi suất cho vay

 • Lãi suất cho vay ngắn hạn đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN là: 4,0%/năm
 • Lãi suất cho vay thỏa thuận:
 • - Cho vay ngắn hạn: tối thiểu là 6,6%/năm

  - Cho vay trung hạn: tối thiểu là 7,6%/năm

  - Cho vay dài hạn: tối thiểu là 7,8%/năm

Hồ sơ vay vốn

 • Các tài liệu: Chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu; …
 • Tài liệu chứng minh nhu cầu vay vốn sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 • Phương án sử dụng vốn vay.
 • Tài liệu chứng minh khả năng tài chính để trả nợ.
 • Giấy tờ về tài sản bảo đảm.