Đáp ứng nhu cầu: Khách hàng được bảo lãnh và khách hàng nhận bảo lãnh là các Doanh nghiệp trong nước hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Điều kiện bảo lãnh

 • Đã được Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cấp giới hạn bảo lãnh/ giới hạn tài trợ thương mại (đang có hiệu lực và đáp ứng các điều kiện sử dụng GHBL/ GHTTTM kèm theo – nếu có) hoặc đủ điều kiện cấp GHTD/ GHTTTM.
 • Mục đích đề nghị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cấp bảo lãnh là hợp pháp.
 • Có năng lực để thực hiện nghĩa vụ được Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam bảo lãnh.
 • Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến đề nghị bảo lãnh, được cập nhật đến thời điểm bảo lãnh theo yêu cầu của ngân hàng bảo lãnh.
 • Thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định hiện hành của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (trừ trường hợp khách hàng được cấp GHTD có bảo đảm).

Tiện ích sản phẩm

 • Đồng tiền bảo lãnh: VNĐ;
 • Loại hình bảo lãnh đa dạng, tùy theo nhu cầu của khách hàng:Các loại bảo lãnh khác pháp luật không cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế.
  • Bảo lãnh vay vốn
  • Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước
  • Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm
  • Bảo lãnh thanh toán
  • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
  • Bảo lãnh bảo hành
  • Bảo lãnh dự thầu
 • Số tiền & thời hạn bảo lãnh: theo đề nghị của khách hàng và yêu cầu của bên nhận bảo lãnh.
 • Hình thức phát hành bảo lãnh: Thư bảo lãnh.

Lãi suất và phí

 • Phí bảo lãnh: Theo mức phí do Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam quy định trong từng thời kỳ

Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị phát hành cam kết bảo lãnh.
 • Phương án/dự án liên quan đến nghĩa vụ đề nghị bảo lãnh
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan nghĩa vụ đề nghị bảo lãnh, tài sản bảo đảm.