Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam nhận tiền gửi từ các QTDND thông qua cơ chế điều hòa vốn. Cơ chế lãi suất tiền gửi điều hoà cũng được điều hành linh hoạt trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích cho các QTDND và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam đối với các QTDND như sau:

- Tiền gửi không kỳ hạn: lãi suất tối đa là 0,2%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng: lãi suất tối đa là 2,0%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 2 tháng: lãi suất tối đa là 2,0%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng: lãi suất tối đa là 2,3%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 4 tháng: lãi suất tối đa là 2,3%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 5 tháng: lãi suất tối đa là 2,3%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 6 tháng: lãi suất tối đa là 3,3%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 7 tháng: lãi suất tối đa là 3,3%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 8 tháng: lãi suất tối đa là 3,3%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 9 tháng: lãi suất tối đa là 3,3%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 10 tháng: lãi suất tối đa là 3,3%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 11 tháng: lãi suất tối đa là 3,3%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng: lãi suất tối đa là 4,8%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 13 tháng: lãi suất tối đa là 4,8%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 15 tháng: lãi suất tối đa là 4,8%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 18 tháng: lãi suất tối đa là 4,8%/năm.