Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam nhận tiền gửi từ các QTDND thông qua cơ chế điều hòa vốn. Cơ chế lãi suất tiền gửi điều hoà cũng được điều hành linh hoạt trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích cho các QTDND và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam đối với các QTDND như sau:

Ghi chú:

  • Trường hợp rút gốc trước hạn: QTDND được hưởng lãi xuất không kỳ hạn theo mức lãi xuất không kỳ hạn hiện hành tính theo số ngày gửi thực tế. Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trước ngày 17/09/2021 được tiếp tục thực hiện tới hết kỳ hạn.
  • Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/09/2021 thay thế Quyết định số 184/2021/QĐ-NHHT ngày 22/07/2021 của Tổng giám đốc về lãi suất và kỳ hạn huy động vốn đối với các QTDND.