Ông Nguyễn Quốc Cường

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Khuất Duy Tuấn

Thành viên HĐQT chuyên trách

Bà Đặng Mai Phương

Thành viên HĐQT chuyên trách

Bà Vũ Thanh Hằng

Thành viên HĐQT chuyên trách

Ông Dư Quốc Bảo

Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT QTDND La Phù – Hà Nội

Ông Lê Hồng Lam

Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT QTDND Diễn Hùng – Nghệ An

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành

Ông Nguyễn Thạc Tâm

Phó Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc

Phó Tổng giám đốc

Bà Phạm Thị Hồng Minh

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Văn Tám

Kế toán trưởng

Ông Vũ Ngọc Khuynh

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Lê Văn Hải

Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát

Ông Đinh Xuân Thành

Thành viên BKS – Chủ tịch HĐQT QTDND Xuân Tiến – Nam Định

Ông Lê Ngọc Thông

Thành viên BKS – Chủ tịch HĐQT QTDND Tân Hà – Lâm Đồng

Bà Nguyễn Thị Hiền

Thành viên BKS – Chủ tịch HĐQT QTDND Tương Giang – Bắc Ninh

Bà Nguyễn Thị Đào

Thành viên BKS – Chủ tịch HĐQT QTDND Định Tường – Thanh Hóa