1. Người được bảo hiểm (NĐBH)

Là người vay vốn thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có tên trên Hợp đồng tín dụng hoặc Giấy đề nghị vay vốn dành cho cá nhân tại tổ chức tín dụng.
  • NĐBH có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến đủ 65 tuổi tại ngày bắt đầu bảo hiểm và không quá 70 tuổi tại ngày kết thúc bảo hiểm
  • NĐBH không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

2. Quyền lợi bảo hiểm

2.1. Quyền lợi bảo hiểm cơ bản

a. Bảo hiểm tai nạn con người

- Phạm vi bảo hiểm: NĐBH tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn

- Quyền lợi bảo hiểm: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm.

b. Bảo hiểm do ốm đau, bệnh tật

- Phạm vi bảo hiểm: NĐBH tử vong do ốm đau, bệnh tật

- Quyền lợi bảo hiểm:

+ Trường hợp NĐBH tử vong do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm (không bao gồm tử vong do bệnh đặc biệt và tử vong do bệnh mà cơ quan y tế, cơ quan chức năng Nhà nước không xác định được nguyên nhân), chi trả tối đa không quá số tiền quy định trên GCNBH (xem tại mục 6. Tỷ lệ phí bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm dưới đây).

+ Trường hợp NĐBH tử vong do bệnh đặc biệt hoặc tử vong do bệnh mà cơ quan y tế, cơ quan chức năng Nhà nước không xác định được nguyên nhân, chi trả như sau (Quy định này không áp dụng với hợp đồng bảo hiểm tái tục):

  • Sự kiện bảo hiểm xảy ra trong năm bảo hiểm đầu tiên (đủ 12 tháng): 50% số tiền chi trả cho quyền lợi tử vong do ốm đau, bệnh tật.
  • Sự kiện bảo hiểm xảy ra từ năm bảo hiểm thứ hai trở đi (trên 12 tháng): 100% số tiền chi trả cho quyền lợi tử vong do ốm đau, bệnh tật.
  • NĐBH không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

- Thời gian chờ áp dụng: 45 ngày. Thời gian chờ không áp dụng đối với: Hợp đồng bảo hiểm tái tục, Hợp đồng bảo hiểm liên tục mà tổng thời gian đã được bảo hiểm của Người được bảo hiểm trong các hợp đồng liên tục này đã vượt qua thời gian chờ (45 ngày) nêu trên.

2.2. Quyền lợi bảo hiểm bổ sung

a. Trợ cấp nằm viện do tai nạn

Trường hợp NĐBH bị tai nạn có nằm viện điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ chi trả trợ cấp cho những ngày nằm viện của đợt điều trị đầu tiên ngay sau khi xảy ra tai nạn như sau:

  • Tham gia với số tiền bảo hiểm đến 100 triệu đồng, trợ cấp số tiền 50.000 đồng/ngày, tối đa 30 ngày
  • Tham gia với số tiền bảo hiểm trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, trợ cấp số tiền 100.000 đồng/ngày, tối đa 30 ngày.
  • Tham gia với số tiền bảo hiểm trên 1 tỷ đồng, trợ cấp số tiền 200.000 đồng/ngày, tối đa 30 ngày

b. Hỗ trợ tiền lãi trong thời gian chờ xử lý hồ sơ khiếu nại

- Phạm vi bảo hiểm: Hỗ trợ tiền lãi vay theo hợp đồng tín dụng trong trường hợp NĐBH bị tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn hoặc bị tử vong do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm.

- Quyền lợi bảo hiểm: Công ty bảo hiểm sẽ chi trả một phần lãi tiền vay theo hợp đồng tín dụng mà NĐBH còn nợ Ngân hàng. Số tiền chi trả được xác định trên cơ sở Dư nợ gốc còn lại tại ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm (nhưng tối đa không vượt quá số tiền bảo hiểm theo quyền lợi cơ bản) nhân (X) với lãi suất cho vay trong hạn quy định tại Hợp đồng tín dụng vào ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm được quy đổi lãi theo lãi suất cho vay (ngày) và thời gian tính lãi (theo ngày). Lãi suất cho vay (ngày) và thời gian tính lãi (theo ngày) được quy định như sau:

Lãi suất cho vay (ngày) = Lãi suất cho vay (năm)/360 ngày hoặc Lãi suất cho vay (tháng)/ngày

- Thời gian tính lãi: Từ ngày Công ty bảo hiểm nhận được thông báo về sự kiện bảo hiểm đến ngày thông báo chi trả bảo hiểm, tối đa 60 ngày.

c. Trợ cấp mai táng phí

Công ty bảo hiểm sẽ trả một lần Trợ cấp mai táng phí với số tiền trợ cấp 1.000.000 đồng/người

3. Phạm vi lãnh thổ: Lãnh thổ Việt Nam.

4. Quy tắc bảo hiểm áp dụng: Quy tắc bảo hiểm người vay vốn của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) được ban hành kèm theo Quyết định số 0075/QĐ-PHH ngày 14/01/2019

5. Thời hạn bảo hiểm: Tương ứng thời hạn vay vốn của Hợp đồng tín dụng hoặc thời hạn vay vốn còn lại của Hợp đồng tín dụng tại thời điểm tham gia bảo hiểm (tối đa 15 năm)

6. Tỷ lệ phí bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm:

Để cán bộ thuận tiện trong tư vấn cho khách hàng, sản phẩm được thiết kế 04 mức tỷ lệ phí tương ứng với 04 chương trình bảo hiểm cho khách hàng lựa chọn như sau:

Chương trình

TLP/ năm

Mức chi trả tối đa

Điều kiện B (tai nạn con người)

Điều kiện A (ốm đau, bệnh tật)

Bệnh thông thường

Bệnh đặc biệt hoặc bệnh mà cơ quan y tế, cơ quan chức năng Nhà nước không xác định được nguyên nhân

Chương trình A

0,3%

100% STBH, tối đa 1 tỷ đồng

100% STBH, tối đa 100 triệu đồng

- Năm thứ nhất: 50% bệnh thông thường;

- Năm thứ hai: 100% bệnh thông thường

Chương trình B

0,4%

100% STBH, tối đa 2 tỷ đồng

100% STBH, tối đa 100 triệu đồng

Chương trình C

0,45%

100% STBH, tối đa 3 tỷ đồng

100% STBH, tối đa 200 triệu đồng

Chương trình D

0,48%

100% STBH, tối đa 4 tỷ đồng

100% STBH, tối đa 200 triệu đồng

Bệnh đặc biệt: ung thư, u, bướu các loại, bệnh liên quan đến hệ thống tái tạo máu như lọc máu, thay máu, chạy thận nhân tạo, tim mạch và huyết áp

- Số tiền bảo hiểm (STBH): là số tiền cố định đã được Bên mua bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận quy định trong GCNBH (đối với loại hình vay thấu chi) hoặc quy định trong Lịch STBH do Ngân hàng cung cấp cho Công ty bảo hiểm khi cấp bảo hiểm (đối với hình thức vay món và hạn mức).

- Lịch Số tiền bảo hiểm: Thể hiện STBH theo từng kỳ trả nợ căn cứ trên số dư nợ gốc và lãi tại từng thời điểm nhất định theo Hợp đồng tín dụng ký kết ban đầu giữa Người vay vốn và Ngân hàng. Lịch STBH là một bộ phận đính kèm hợp đồng bảo hiểm

- Hình thức thanh toán phí bảo hiểm: Khách hàng được phép lựa chọn thanh toán toàn bộ 01 lần hoặc thanh toán nhiều kỳ (hàng năm).

- Ưu đãi giảm phí bảo hiểm:

+ Giảm 10% tổng phí bảo hiểm cho Hợp đồng bảo hiểm thanh toán toàn bộ 01 lần và có thời hạn bảo hiểm trên 01 năm

+ Giảm phí tuỳ thuộc đối tượng/ chương trình ưu đãi do Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Công ty bảo hiểm phối hợp triển khai

- Hoàn phí bảo hiểm: Trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực trước hạn, Công ty bảo hiểm sẽ hoàn phí cho Bên mua bảo hiểm 60% phí bảo hiểm của thời gian còn lại (trừ trường hợp đã xảy ra sự kiện bảo hiểm thì không được hoàn phí).