Tỉnh/thành:
STT Tên QTDND thành viên Địa chỉ
{{$index + 1}} {{c.Name}} {{c.Address}}