Đối với QTDND thành viên, các sản phẩm tín dụng bao gồm:

 • Cho vay mở rộng tín dụng.
 • Cho vay xử lý khó khăn tạm thời về thanh khoản
 • Cho vay cầm cố số dư tiền gửi
 • Cho vay hợp vốn
 • Cho vay thấu chi qua tài khoản thanh toán đối với QTDND tham gia hệ thống CF-eBank
 • Cho vay theo dự án liên kết tài trợ vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
 • Cho vay từ các nguồn vốn dự án quốc tế (ADB, AFD,…)

Điều kiện vay vốn:

 • Là thành viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
 • Tại thời điểm vay vốn, QTDND không có nợ xấu tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
 • Tỷ lệ nợ xấu cho vay thành viên dưới 3% so với tổng dư nợ
 • Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
 • Phải gửi vốn nhàn rỗi vào tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật
 • Gửi đầy đủ các loại thông tin, báo cáo theo quy định cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

1. Cho vay mở rộng tín dụng.

Là việc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay hỗ trợ vốn để QTDND cho vay thành viên nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống.

Thời hạn cho vay

Căn cứ vào khả năng nguồn vốn của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và nhu cầu vay vốn của QTDND; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam có thể xem xét cho QTDND vay ngắn hạn, trung hạn.

Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay do Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam ấn định nhưng không cao hơn mức lãi suất Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân cùng thể loại trong cùng một thời kỳ.

- Cho vay ngắn hạn: tối thiểu là 5,2%/năm

- Cho vay trung hạn: tối thiểu là 6,5%/năm

Tính lãi

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tính lãi tiền vay theo phương pháp tích số.

 • Trường hợp phát tiền vay và thu nợ bằng tiền mặt:Thời gian tính lãi được xác định từ ngày Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phát tiền vay, không tính ngày trả nợ.
 • Trường hợp phát tiền vay và thu nợ bằng chuyển khoản: Thời gian tính lãi được xác định từ ngày ghi trên chứng từ chuyển tiền cho vay của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đến ngày chuyển tiền trả nợ của QTDND.

2. Cho vay xử lý khó khăn tạm thời về thanh khoản

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam xem xét, giải quyết cho vay xử lý khó khăn tạm thời về thanh khoản đối với QTDND đang hoạt động bình thường.

Thời hạn cho vay: Tối đa 90 ngày.

Lãi suất cho vay chi trả (cho vay xử lý khó khăn tạm thời về thanh khoản) là: 7,3%/năm

3. Cho vay cầm cố số dư tiền gửi.

Mức cho vay

Mức cho vay được xác định trên nguyên tắc tổng số tiền được thanh toán của các khoản tiền gửi cầm cố vào thời điểm nợ vay đến hạn đủ để thanh toán toàn bộ số nợ gốc, lãi tiền vay và các khoản phí khác (nếu có).

Thời hạn cho vay

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và QTDND thỏa thuận về thời hạn cho vay theo nguyên tắc thời hạn cho vay tối đa bằng thời hạn thanh toán còn lại của các khoản tiền gửi của QTDND tại Ngân hàng Hợp tác.

4. Cho vay hợp vốn

Là việc cho vay hợp vốn của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và QTDND đối với khách hàng là thành viên của QTDND để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

Việc cho vay hợp vốn được áp dụng trong những trường hợp sau:

 • Nhu cầu xin vay vốn để thực hiện dự án của thành viên vượt quá giới hạn cho vay của QTDND theo quy định của pháp luật.
 • Khả năng tài chính và nguồn vốn của QTDND không đáp ứng được nhu cầu vay vốn của dự án.
 • Nhu cầu phân tán rủi ro của QTDND.

5. Cho vay theo dự án liên kết tài trợ vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

 • Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là đơn vị tài trợ vốn.
 • QTDND thành viên là đơn vị tham gia trực tiếp triển khai đến người vay.

6. Cho vay từ các nguồn vốn dự án quốc tế: ADB, AFD,…

7. Ngoài ra, các QTDND được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND

Điều kiện vay vốn:

 • QTDND là thành viên của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và đóng đầy đủ, kịp thời các khoản phí theo quy định.
 • QTDND được vay bù đắp khó khăn về tài chính, khó khăn chi trả trong một số trường hợp:
  • Phát sinh rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, hoả hoạn…
  • Kinh doanh bị lỗ nhưng được đánh giá là có khả năng phục hồi.
  • Có nhu cầu đầu tư nâng cao công nghệ thông tin, đào tạo cán bộ…để nâng cao năng lực quản trị điều hành nhưng vượt quá khả năng tài chính của QTDND.
 • QTDND vay vốn phải được đánh giá là có khả năng khắc phục trở lại hoạt động bình thường.
 • Cho vay đặc biệt đối với QTDND.

Thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay bù đắp khó khăn tài chính tối đa không quá 5 năm; đối với cho vay chi trả tiền gửi thời hạn cho vay tối đa không quá 6 tháng.