I. Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ: là sản phẩm tiền gửi mà khách hàng gửi theo những kỳ hạn định trước, lãi được trả khi đáo hạn.

Điều kiện sử dụng:

 • Khách hàng bao gồm:

  1. Người cư trú là tổ chức, cá nhân.

  2. Người không cư trú bao gồm:

  a) Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Văn phòng đại diện, văn phòng dự án của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

  b) Công dân Việt Nam không thuộc các trường hợp quy định tại điểm e và g khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung);

  c) Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên.

 • Kỳ hạn: tối thiểu là 1 tháng
 • Loại tiền gửi: VND

Tiện ích sản phẩm

 • Rút tiền gửi đúng hạn: khách hàng được hưởng toàn bộ tiền lãi mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã cam kết.
 • Rút tiền gửi trước hạn: khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn theo mức lãi suất không kỳ hạn hiện hành tính theo số ngày gửi thực tế.
 • Nếu đến hạn khách hàng chưa rút tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tự động chuyển toàn bộ số dư (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn mới như kỳ hạn trước đó hoặc chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn kế tiếp nếu tại thời điểm đó Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam không huy động loại kỳ hạn mà khách hàng đã gửi trước đó và áp dụng lãi suất hiện hành theo quy định của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 • Được chuyển quyền sở hữu khi món tiền gửi chưa đến hạn thanh toán.
 • Được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hoặc các TCTD khác.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND.
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng.
 • Được sử dụng các tiện ích gia tăng khác của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 • Được bảo mật tuyệt đối số dư tiền gửi.
 • Được tra cứu số dư và các thông tin khác liên quan đến món tiền gửi.
 • Lãi suất: theo biểu lãi suất hiện hành của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Hồ sơ, thủ tục

 • Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, lập ủy nhiệm chi theo mẫu.
 • Đối với công dân Việt Nam: CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với người chưa đủ 14 tuổi xuất trình Giấy khai sinh).
 • Đối với cá nhân là người cư trú, cá nhân nước ngoài là người không cư trú: Thị thực/Giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú của cá nhân tại Việt Nam.
 • Đối với tổ chức: Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy tờ khác tương đương.


II. Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ: là sản phẩm tiền gửi mà khách hàng gửi theo những kỳ hạn định trước, lãi được trả vào một ngày cố định (tháng/quý/năm…) trong suốt thời hạn gửi tiền.

Điều kiện sử dụng:

 • Khách hàng bao gồm:

  1. Người cư trú là tổ chức, cá nhân.

  2. Người không cư trú bao gồm:

  a) Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Văn phòng đại diện, văn phòng dự án của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

  b) Công dân Việt Nam không thuộc các trường hợp quy định tại điểm e và g khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung);

  c) Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên.

 • Kỳ hạn: tối thiểu là 1 tháng
 • Loại tiền gửi: VND

Tiện ích sản phẩm

 • Rút tiền gửi đúng hạn: khách hàng được hưởng toàn bộ tiền lãi mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã cam kết.
 • Rút tiền gửi trước hạn: khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn theo mức lãi suất không kỳ hạn hiện hành tính theo số ngày gửi thực tế, khách hàng phải hoàn trả lại phần tiền lãi chênh lệch giữa tiền lãi đã nhận và số tiền lãi không kỳ hạn khách hàng được nhận.
 • Nếu đến hạn khách hàng chưa rút tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tự động chuyển toàn bộ số dư (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn mới như kỳ hạn trước đó hoặc chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn kế tiếp nếu tại thời điểm đó Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam không huy động loại kỳ hạn mà khách hàng đã gửi trước đó và áp dụng lãi suất hiện hành theo quy định của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 • Được chuyển quyền sở hữu khi món tiền gửi chưa đến hạn thanh toán.
 • Được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hoặc các TCTD khác.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND.
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng.
 • Được sử dụng các tiện ích gia tăng khác của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 • Được bảo mật tuyệt đối số dư tiền gửi.
 • Được tra cứu số dư và các thông tin khác liên quan đến món tiền gửi.
 • Lãi suất: theo biểu lãi suất hiện hành của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Hồ sơ, thủ tục

 • Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, lập ủy nhiệm chi theo mẫu.
 • Đối với công dân Việt Nam: CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với người chưa đủ 14 tuổi xuất trình Giấy khai sinh).
 • Đối với cá nhân là người cư trú, cá nhân nước ngoài là người không cư trú: Thị thực/Giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú của cá nhân tại Việt Nam.
 • Đối với tổ chức: Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy tờ khác tương đương.


III. Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi trước: là sản phẩm tiền gửi mà khách hàng gửi theo những kỳ hạn định trước, lãi được trả một lần ngay khi gửi tiền.

Điều kiện sử dụng:

 • Khách hàng bao gồm:

  1. Người cư trú là tổ chức, cá nhân.

  2. Người không cư trú bao gồm:

  a) Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Văn phòng đại diện, văn phòng dự án của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

  b) Công dân Việt Nam không thuộc các trường hợp quy định tại điểm e và g khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung);

  c) Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên.

 • Kỳ hạn: tối thiểu là 1 tháng
 • Loại tiền gửi: VND

Tiện ích sản phẩm

 • Rút tiền gửi đúng hạn: khách hàng được hưởng toàn bộ tiền lãi mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã cam kết.
 • Rút tiền gửi trước hạn: khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn theo mức lãi suất không kỳ hạn hiện hành tính theo số ngày gửi thực tế, khách hàng phải hoàn trả lại phần tiền lãi chênh lệch giữa tiền lãi đã nhận và số tiền lãi không kỳ hạn khách hàng được nhận.
 • Nếu đến hạn khách hàng chưa rút tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tự động chuyển toàn bộ số dư (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn mới như kỳ hạn trước đó hoặc chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn kế tiếp nếu tại thời điểm đó Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam không huy động loại kỳ hạn mà khách hàng đã gửi trước đó và áp dụng lãi suất hiện hành theo quy định của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 • Được chuyển quyền sở hữu khi món tiền gửi chưa đến hạn thanh toán.
 • Được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hoặc các TCTD khác.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND.
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng.
 • Được sử dụng các tiện ích gia tăng khác của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 • Được bảo mật tuyệt đối số dư tiền gửi.
 • Được tra cứu số dư và các thông tin khác liên quan đến món tiền gửi.
 • Lãi suất: theo biểu lãi suất hiện hành của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Hồ sơ, thủ tục

 • Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, lập ủy nhiệm chi theo mẫu.
 • Đối với công dân Việt Nam: CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với người chưa đủ 14 tuổi xuất trình Giấy khai sinh).
 • Đối với cá nhân là người cư trú, cá nhân nước ngoài là người không cư trú: Thị thực/Giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú của cá nhân tại Việt Nam.
 • Đối với tổ chức: Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy tờ khác tương đương.