Đối tượng khách hàng:

Khách hàng là các tổ chức kinh tế vay vốn có tài sản là sổ tiết kiệm, số dư tiền gửi, giấy tờ có giá ghi danh bằng Đồng Việt Nam và Đồng ngoại tệ (USD, EUR).

Tiện ích sản phẩm

  • Đồng tiền cho vay: VNĐ
  • Mức cho vay:
    • Đối với tài sản cầm cố là sổ tiết kiệm, số dư tiền gửi, giấy tờ có giá bằng Đồng Việt Nam: Mức cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm được xác định trên nguyên tắc giá trị tài sản cầm cố (số tiền gốc và lãi được hưởng) vào thời điểm nợ vay đến hạn đủ để thanh toán toàn bộ số nợ gốc, lãi tiền vay và các khoản phí khác (nếu có).
    • Đối với tài sản cầm cố là sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá bằng Đồng ngoại tệ: Mức cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm tối đa không vượt quá 80% giá trị (gốc và lãi được hưởng) của sổ tiết kiệm, số dư tiền gửi, giấy tờ có giá cầm cố.
  • Thời hạn cho vay: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và khách hàng thỏa thuận về thời hạn cho vay.

Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay: Theo quy định của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong từng thời kỳ

Hồ sơ vay vốn

  • Phương án sử dụng vốn
  • Sổ/thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá…
  • CMND/Hộ chiếu của khách hàng vay và chủ sở hữu tài sản bảo đảm