Về huy động: Nhằm tăng cường tính liên kết hệ thống, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã phối hợp và hỗ trợ các QTDND trong công tác huy động vốn thông qua việc tư vấn về phương thức và lãi suất huy động. Đối với những QTDND có khả năng huy động vốn và gửi về Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được hưởng mức lãi suất hợp lý để đảm bảo tối thiểu bù đắp được chi phí huy động vốn.

Về cho vay: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam luôn đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên là QTDND. Lãi suất cho vay áp dụng đối với các QTDND luôn có ưu đãi hơn so với mức lãi suất cùng loại áp dụng đối với khách hàng là Doanh nghiệp và Cá nhân.

+ Cho vay xử lý tạm thời khó khăn về thanh khoản

+ Cho vay mở rộng tín dụng

+ Cho vay hợp vốn

+ Cho vay cầm cố số dư tiền gửi

+ Cho vay thấu chi qua tài khoản thanh toán đối với QTDND tham gia hệ thống CF-eBank

+ Cho vay theo dự án liên kết tài trợ vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn

+ Cho vay từ các nguồn vốn dự án quốc tế (ADB, AFD, ICO,…) với lãi suất ưu đãi, thời hạn cho vay dài.

+ Cho vay từ Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND