Đáp ứng nhu cầu: Cho vay đối với các khách hàng cá nhân để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân hoặc gia đình cá nhân đó.

Điều kiện vay vốn

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

 • Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 • Có phương án sử dụng vốn khả thi:
  • + Có vốn tự có tham gia phương án, dự án
  • + Có mục đích sử dụng vốn cụ thể, rõ ràng.
 • Có khả năng tài chính để trả nợ, bao gồm: Khả năng về vốn, tài sản và các nguồn tài chính -hợp pháp khác của khách hàng.

Tiện ích

 • Đồng tiền cho vay: VNĐ.
 • Mức cho vay: Tùy thuộc nhu cầu vay vốn của khách hàng, khả năng trả nợ của khách hàng, loại TSBĐ, giá trị TSBĐ…
 • Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 5 năm.
 • Phương thức cho vay đa dạng.

Lãi suất cho vay

 • Lãi suất cho vay: Áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận dựa trên cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng.
 • Áp dụng hai loại lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay cố định và lãi suất cho vay có điều chỉnh.

Hồ sơ vay vốn

 • Các tài liệu: Chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu; …
 • Tài liệu chứng minh nhu cầu vay vốn sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 • Phương án sử dụng vốn vay.
 • Tài liệu chứng minh khả năng tài chính để trả nợ.
 • Giấy tờ về tài sản bảo đảm.