Đáp ứng nhu cầu: Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để thực hiện các phương án, dự án đầu tư.

Điều kiện vay vốn

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

 • Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp để thực hiện các phương án, dự án đầu tư.
 • Có phương án, dự án sử dụng vốn khả thi.
 • Có khả năng tài chính để trả nợ, bao gồm: Khả năng về vốn, tài sản và các nguồn tài chính hợp pháp khác của khách hàng

Lãi suất cho vay

 • Lãi suất cho vay ngắn hạn đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN là: 4,0%/năm
 • Lãi suất cho vay thỏa thuận:
 • - Cho vay ngắn hạn: tối thiểu là 6,0%/năm

  - Cho vay trung hạn: tối thiểu là 7,0%/năm

  - Cho vay dài hạn: tối thiểu là 7,2%/năm

Tiện ích

 • Đồng tiền cho vay: VNĐ.
 • Mức cho vay: Tùy thuộc vào phương án, dự án sử dụng vốn, nguồn trả nợ, vốn tự có tham gia, tài sản bảo đảm của khách hàng.
 • Loại cho vay: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
 • Thời hạn cho vay: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và khách hàng căn cứ vào chu kỳ hoạt động kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Phương thức cho vay đa dạng: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức.

Hồ sơ vay vốn

 • Các tài liệu về pháp nhân: đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh,…
 • Nhu cầu vay vốn sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 • Phương án, dự án sử dụng vốn.
 • Tài liệu chứng minh khả năng tài chính để trả nợ.
 • Các giấy tờ về tài sản bảo đảm theo quy định