{{news.Title}}

{{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan