Cho vay cá nhân (Không có đảm bảo bằng tài sản)

Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản đối với cán bộ, công nhên viên thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp

Đối tương khách hàng: Là cán bộ, công chức; viên chức, người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc người làm việc theo hợp đồng lao động có xác định thời hạn nhưng còn hiệu lực tối thiểu bằng thời gian vay vốn, đang làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước (riêng lực lượng vũ trang chỉ cho vay đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc khối y tế và giáo viên), doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa thuộc các ngành: Ngân hàng, Bưu điện, Điện lực, Bảo hiểm, Hàng không, Hóa chất, Xăng dầu, Đường sắt và các Tổng công ty Nhà nước có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự.

Nguyên tắc vay vốn:

– Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng
– Bảo đảm hoàn trả gốc và lãi tiền vay theo đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng.
– Có thu nhập về tiền lương, trợ cấp hoặc các hình thức khác do một cơ quan, tổ chức trả thường xuyên, ổn định trong một thời hạn nhất định để đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
Điều kiện vay vốn

Khách hàng vay được Ngân hàng Hợp tác xem xét và quyết định cho vay khi có đủ các điều kiện sau:

– Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.

– Có phương án sử dụng vốn khả thi; có khả năng tài chính để trả nợ. Nguồn vốn tham gia của khách hàng tối thiểu bằng 30% tổng nhu cầu vốn của tổng nguồn vốn cần sử dụng.

– Cam kết dùng thu nhập từ tiền lương, trợ cấp hoặc các hình thức thu nhập khác do đơn vị công tác trả thường xuyên, ổn định trong một thời hạn nhất định để đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

– Được Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn nơi khách hàng vay công tác chấp thuận với cam kết của khách hàng vay dùng thu nhập từ lương, thưởng, các khoản trợ cấp và thu nhập hợp pháp khác của khách hàng vay trả nợ cho Ngân hàng Hợp tác trong trường hợp khách hàng vay không trả nợ Ngân hàng Hợp tác đúng hạn.

Mức cho vay: Tối đa không quá 200.000.000 VND

Thơi gian vay: Không quá 60 tháng

Cho vay phát triển kinh tế hộ gia đình khu vực nông nghiệp nông thôn

Đối tương khách hàng: là giáo viên đại diện hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để thực hiện phương án, dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Điều kiện vay vốn:

– Áp dụng đối với các trường có từ 05 giáo viên vay vốn trở lên và ký hợp đồng liên kết với Ngân hàng Hợp tác

– Đối với giáo viên vay vốn:

  • Là giáo viên trong biên chế hoặc người có hợp đồng làm việc không xác định thời gian, đang làm việc tài các trường học đóng trên cùng địa bàn hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng hợp tác
  • Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ đời sống khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật
  • Có đơn xin vay và cam kết dùng thu nhập từ tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp và thu nhập khác trả nợ cho Ngân hàng Hợp tác, được Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn trường học mà giáo viên có nhu cầu vay vốn đang công tác xác nhận và chấp thuận với cam kết của giáo viên vay vốn

Thời gian vay: Không quá 36 tháng

Lãi suất: theo lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Hợp tác

Phương thức trả nợ: Áp dụng hình thức trả nợ gốc và lãi vay linh hoạt

Mức cho vay: Tối đa không quá 50.000.000 VND

Hồ sơ vay vốn

– Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của NHHT
– Tài liệu về năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự, trách nhiệm dân sự
– Tài liệu, báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống, khả năng tài chính.
– Các tài liệu chứng minh tính hợp pháp và giá trị các tài sản đảm bảo nợ vay và các giấy tờ có liên quan.

Cho vay theo Dự án nhà ở ADB 1900

Đối tương khách hàng:

– Là cá nhân, hộ gia đình nghèo, sống ở đô thị (thị trấn, thị xã, thành phố) có mức tổng thu nhập hàng tháng của tất cả các thành viên trong gia đình từ 550.000 VND đến 1.500.000 VND
– Là cá nhân, hộ gia đình thu nhập thấp, sống ở đô thị (thị trấn, thị xã, thành phố) có mức tổng thu nhập hàng tháng của tất cả các thành viên trong gia đình từ 1.500.000 VND đến 6.600.000 VND.

Mục đích vay vốn: theo quy định của dự án thực hiện sửa chữa nhà ở, tự xây nhà ở.

Thời gian vay:

– Đối với cho vay ngắn hạn: không quá 12 tháng
– Đối với cho vay trung hạn: không quá 60 tháng.
– Đỗi với cho vay dài hạn: từ 60 tháng trở lên.

Lãi suất: theo lãi suất ưu đãi theo quy định hiện hành của Ngân hàng Hợp tác.

Mức cho vay:

– Đối với cho vay không có bảo đảm bằng tài sản: tối đa 50.000.000 VND.
– Đối với cho vay có bảo đảm bằng tài sản lên đến 70% giá trị tài sản bảo đảm, tối đa không quá 300.000.000 VND

Hồ sơ vay vốn

– Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của NHHT).
– Bảng dự toán chi phí tiểu dự án.
– Bảng kê khai thu nhập.
– CMND, Hộ khẩu.
– Dự án, phương án sử dụng vốn vay.
– Xác nhận mở tài khoản tiền gửi tại NHHT.
– Hồ sơ tài sản bảo đảm.
– Chứng từ chứng minh thu nhập trả lãi vay hàng tháng.
– Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Mẫu hợp đồng cho vay:

02_Hop dong duy tri muc cho vay toi da

03_HDHM tung lan theo han muc